Regulamin gabinetu

DEFINICJE PODSTAWOWE

 

Właścicielem firmy bAli beauty jest Alicja Gregulska. Z właścicielem firmy kontaktować można się telefonicznie: 530798074 lub mailowo: alice.gregulska@gmail.com.                  Firma posiada siedzibę we Wrocławiu, przy ul. Prusa 6a, NIP: 8943181982, REGON: 521316004.

Usługobiorca/Kupujący to osoba wykazująca chęć korzystania lub dokonania zakupu, usług oraz towarów ujętych w rozpisanym cenniku.

Usługodawca/Wykonujący to firma Alicja Gregulska bAli beauty z siedzibą we Wrocławiu lub osoby zatrudnione prze daną firmę.

Voucher podarunkowy to dokument, który umożliwia Usługobiorcy zapłatę za wykonaną usługę. W bAli beauty istnieją dwa rodzaje voucherów: na konkretną usługę lub o wartości określonej w PLN.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Klienci gabinetu kosmetologii bAli beauty zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świadczonych usług oraz zakupionych towarów przed przystąpieniem do realizacji. Skorzystanie z oferty gabinetu kosmetologii bAli beauty oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 § 1 Wykonywanie usług kosmetycznych

1.      Przed przystąpieniem do wykonywania usługi pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu wykluczenia przeciwskazań. Omawiana jest także ankieta kosmetyczna. Na podstawie rozmowy i wszelkich odpowiedzi dobierany jest zabieg z oferty gabinetowej oraz pielęgnacja domowa. W rozmowie ujęte są także zalecenia pozabiegowe, których Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać.

2.      Każdorazowo przed wykonaniem usługi klient proszony jest o zapoznanie oraz podpisanie zgody na wykonywany zabieg, co jest równoznaczne ze świadomością przeciwwskazań oraz wskazań do zabiegu.

3.      Klient zobowiązany jest poinformować o złym samopoczuciu lub dolegliwościach, które mogą mieć niebagatelny wpływ na rezultat lub przebieg zabiegu.

4.      Klient zobowiązany jest poinformować o pogorszeniu samopoczucia w trakcie zabiegu, jeśli takowe nastąpi.

5.      Niezastosowanie się do ww punktów regulaminu skutkuje wyłączeniem z odpowiedzialności gabinet kosmetologii bAli beauty za wykonaną usługę.

6.      Osoby do 18 roku życia mogą korzystać ze świadczonych usług pod opieką lub za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

7.      Gabinet kosmetologii nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w gabinecie.

8.      Gabinet kosmetologii bAli beauty ma prawo do obciążenia klienta kosztem w przypadku umyślnego dokonania szkody w gabinecie.

9.      Zarówno Klient, jak i Pracownik posiadając wątpliwości co do bezpieczeństwa zabiegu, mają prawo odmówić wykonania usługi.

§ 2 Zalecenia

Wszystkie osoby przebywające w gabinecie w ciągu dnia pracy uprasza się o zachowanie wysokiej kultury osobistej, nieodbieranie telefonów (z wyłączeniem sytuacji losowych) oraz nie spożywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektrycznych.

§ 3 Polityka cenowa

1.      Za wszelkie usługi oraz towary obowiązuje cena, możliwa do weryfikacji zarówno w gabinecie, jak i na stronie www.balibeauty.pl w zakładce oferta.

2.      Klient przed wykonaniem usługi, doboru zabiegu do potrzeb skóry oraz przed wyborem zdobienia w stylizacji paznokci zostanie poinformowany o szczegółowej kwocie usługi.

§ 4 Odwoływanie wizyt

1.      W trosce o ergonomiczną i przewidywalną pracę pracowników gabinetu, prosimy o informacje o chęci odwołania wizyty do 24 h przez rozpoczęciem wizyty.

2.      Nieodwołanie oraz niestawienie się na umówionej wizycie minimum trzykrotnie, daje możliwość gabinetowi kosmetologii bAli beauty do pobierania zadatku na wykonanie usługi w wysokości 50 zł.

3.      Zadatek w sytuacji niestawienia się Klienta oraz braku informacji o chęci odwołania wizyty, przekazany jest na koszt poniesiony przez Gabinet w wyniku przygotowania stanowiska pracy oraz gotowości do pracy pracownika.

4.      W sytuacji braku możliwości wykonania usługi przez Gabinet z powodów zależnych zadatek zostaje zwrócony Klientowi w wysokości 100 zł.

5.      Zarówno Klient, jak i Gabinet nie ponosi odpowiedzialności oraz kosztów z powodu przyczyn niezależnych (np. przerwana dostawa prądu/wody, choroby, sytuacje o charakterze NW)

§ 5 Reklamacje

1.      Wszelkie reklamacje przyjmowane mogą być przez właściciela: Alicja Gregulska poprzez kontakt telefoniczny 530798074 oraz poprzez mail wysłany na adres alice.gregulska@gmail.com

2.      Reklamacje dotyczące usług z zakresu stylizacji paznokci przyjmowane są do 7 dni poprzez wszelkie formy kontaktu (telefon, messenger, mail, booksy, mms, instagram)

3.      Reklamacje dotyczące usług z zakresu zabiegów na ciało lub twarz przyjmowane są do 24 h po wykonanym zabiegu. Reklamacja nie uwzględnia reakcji alergicznej, ponieważ jest to praca na żywym organizmie, a jego reakcje alergiczne są nie zawsze do przewidzenia.

4.      Wszelkie reklamacje oraz zażalenia będą rozwiązywane tak, aby obie strony nie czuły się poszkodowane.

5.      W przypadku uznania reklamacji usługa niepoprawnie wykonana zostanie wykonana ponownie, w przeciwnym razie nastąpi zwrot kosztów za zabieg w formie vouchera podarunkowego do wykorzystania w gabinecie kosmetologii bAli beauty.

§ 6 Zakup vouchera podarunkowego

1.      Voucher można zakupić bezpośrednio w gabinecie kosmetologii bAli beauty, płacąc kartą lub gotówką.

2.      Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy, a konkretna data przydatności zapisana jest w treści vouchera.

3.      Voucher można wykorzystać umawiając się wizytę poprzez różne dostępne możliwości.

4.      Voucher uznany jest za zrealizowany w przypadku umówienia się na wizytę i niezjawienie się oraz nieodwołanie wizyty 24h przed rozpoczęciem usługi.

 

§ 7 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1.      Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, (na przykład informacji o zdrowiu), które podajesz podczas wizyty w naszym gabinecie oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest gabinet kosmetologii bAli beauty.

2.      Twoja dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

3.      Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi, w szczególności dane wpisywanie w Karcie Klientki związane z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4.      Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszym gabinecie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

5.      Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.: ï marketingu własnych produktów lub usług – do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody, ï dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.). Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

6.      Twoje dane nie będą udostępniane do państw trzecich oraz do innych podmiotów.

7.      Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Gabinet kosmetologii bAli beauty zastrzega sobie wprowadzanie zmian w regulaminie.

2.      Wszelkie sprawy i sugestie określone w regulaminie Właściciel bAli beauty będzie starał się rozstrzygać tak, by obie strony były zadowolone i usatysfakcjonowane zastosowanym rozwiązaniem.

3.      W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminie rozstrzygają przepisy prawne Kodeksu Cywilnego.